Triển khai cuộc thi " Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 201+6

UBND HUYỆN TÂN KỲ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /PGD&ĐT V/v Triển khai cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2016” Tân Kỳ, ngày 30 tháng 12 năm 2015 Kính gửi: - Các đơn vị mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Thực hiện Công văn 2432/SGD&ĐT-CNTT ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2016; Để thông tin của cuộc thi đến được toàn thể giáo viên trong huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường triển khai cuộc thi và khuyến khích giáo viên tham gia trên tinh thần tự nguyện. Cụ thể như sau: - Đăng thông báo và thể lệ cuộc thi lên website trường. - Thông tin để cán bộ giáo viên được biết (đề nghị đăng thông tin và thể lệ cuộc thi lên website của đơn vị và thông báo tới toàn thể giáo viên). Cuộc thi được tổ chức từ tháng 12/2015 đến hết ngày 25/4/2016 (chi tiết về cuộc thi trong Thể lệ đính kèm, trên các website của Bộ hoặc tải về từ địa chỉ website: http://nhagiao.edu.vn/ - Các trường cần chủ động, linh hoạt trong việc phát động và triển khai để động viên được nhiều giáo viên tham gia cuộc thi như: tổ chức phát động cuộc thi; huy động các nguồn lực theo phương thức xã hội hóa để động viên hỗ trợ các giáo viên tham gia dự thi... - Cử cán bộ phụ trách việc triển khai cuộc thi để Ban tổ chức liên hệ khi cần trong quá trình diễn ra cuộc thi. - Báo cáo bằng văn bản tình hình triển khai cuộc thi và người phụ trách về phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10 tháng 1 năm 2016 qua sondd.tk@nghean.edu.vn Chi tiết liên hệ: Ông Đào Danh Sơn, Chuyên viên phòng GD&ĐT. Nơi nhận: - Như trên; - Lãnh đạo, chuyên viên phòng; - Lưu: VT TRƯỞNG PHÒNG (Đã ký) Trịnh Hữu Thành

Tin Mới từ PGD
VB Mới từ PGD
Lịch Vạn Niên
Thống Kê Truy Cập
Đang online: 42
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Tháng này: 0
Tất cả: 0
Liên kết website